ab 11,83 

0,60  / kg

ab 11,59 

0,55  / kg

ab 9,21 

0,45  / kg

ab 13,31 

0,60  / kg

ab 11,89 

0,60  / kg

ab 9,80 

0,45  / kg

ab 12,45 

0,55  / kg

ab 10,70 

0,55  / kg

ab 9,41 

0,45  / kg

ab 14,78 

0,65  / kg

ab 11,53 

0,55  / kg

ab 9,36 

0,50  / kg

ab 10,64 

0,50  / kg

ab 12,81 

0,60  / kg

ab 14,24 

0,65  / kg

ab 12,51 

0,60  / kg

ab 11,89 

0,55  / kg

ab 10,04 

0,50  / kg

ab 12,99 

0,60  / kg

ab 10,25 

0,50  / kg

ab 17,06 

0,80  / kg

ab 8,76 

0,45  / kg

ab 12,78 

0,60  / kg

ab 9,03 

0,45  / kg

ab 11,29 

0,60  / kg

ab 13,01 

0,65  / kg