ab 15,00 

ab 0,65  / kg

ab 13,00 

ab 0,49  / kg

ab 11,00 

ab 0,44  / kg

ab 11,00 

ab 0,44  / kg

ab 12,00 

ab 0,44  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 11,00 

ab 0,38  / kg

ab 11,00 

ab 0,38  / kg

ab 8,00 

ab 0,31  / kg

ab 9,00 

ab 0,31  / kg

ab 23,00 

ab 0,34  / kg

ab 10,00 

ab 0,34  / kg

ab 12,00 

ab 0,44  / kg

ab 12,00 

ab 0,44  / kg

ab 9,00 

ab 0,35  / kg

ab 9,00 

ab 0,35  / kg

ab 12,00 

ab 0,43  / kg

ab 13,00 

ab 0,57  / kg

ab 10,00 

ab 0,32  / kg

ab 8,00 

ab 0,30  / kg

ab 8,00 

ab 0,30  / kg

ab 9,00 

ab 0,36  / kg

ab 8,00 

ab 0,34  / kg

ab 8,00 

ab 0,30  / kg

ab 8,00 

ab 0,30  / kg

ab 8,00 

ab 0,34  / kg

ab 8,00 

ab 0,34  / kg

ab 8,00 

ab 0,30  / kg

ab 8,00 

ab 0,30  / kg

ab 11,00 

ab 0,48  / kg

ab 10,00 

ab 0,34  / kg

ab 237,00 

ab 0,34  / kg

ab 9,00 

ab 0,30  / kg

ab 11,00 

ab 0,48  / kg

ab 8,00 

ab 0,29  / kg

ab 8,00 

ab 0,29  / kg

ab 11,00 

ab 0,41  / kg

ab 10,00 

ab 0,41  / kg

ab 10,00 

ab 0,43  / kg

ab 10,00 

ab 0,41  / kg

ab 10,00 

ab 0,41  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 10,00 

ab 0,43  / kg

ab 9,00 

ab 0,37  / kg

ab 9,00 

ab 0,37  / kg

ab 23,00 

ab 0,50  / kg

ab 13,00 

ab 0,55  / kg

ab 13,00 

ab 0,55  / kg

ab 11,00 

ab 0,48  / kg

ab 11,00 

ab 0,48  / kg

ab 11,00 

ab 0,48  / kg

ab 11,00 

ab 0,48  / kg

ab 9,00 

ab 0,39  / kg

ab 10,00 

ab 0,39  / kg

ab 11,00 

ab 0,37  / kg

ab 11,00 

ab 0,37  / kg

ab 9,00 

ab 0,35  / kg

ab 9,00 

ab 0,35  / kg

ab 9,00 

ab 0,36  / kg

ab 9,00 

ab 0,36  / kg