ab 12,00 

0,60  / kg

ab 11,00 

0,55  / kg

ab 9,00 

0,45  / kg

ab 12,00 

0,60  / kg

ab 12,00 

0,60  / kg

ab 9,00 

0,45  / kg

ab 11,00 

0,55  / kg

ab 11,00 

0,55  / kg

ab 9,00 

0,45  / kg

ab 13,00 

0,65  / kg

ab 11,00 

0,55  / kg

ab 10,00 

0,50  / kg

ab 10,00 

0,50  / kg

ab 12,00 

0,60  / kg

ab 13,00 

0,65  / kg

ab 12,00 

0,60  / kg

ab 11,00 

0,55  / kg

ab 10,00 

0,50  / kg

ab 12,00 

0,60  / kg

ab 10,00 

0,50  / kg

ab 16,00 

0,80  / kg

ab 9,00 

0,45  / kg

ab 12,00 

0,60  / kg

ab 9,00 

0,45  / kg

ab 12,00 

0,60  / kg

ab 13,00 

0,65  / kg