ab 237,00 

0,95  / kg

ab 239,00 

0,96  / kg

ab 230,00 

0,92  / kg

ab 234,00 

0,94  / kg